Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt. Ord, figurer, bokstäver, siffror och formen på en vara eller dess förpackning kan därför alla utgöra varumärken under förutsättning att de kan särskilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.

Ett varumärke är en immateriell rättighet, en förmögenhetstillgång som kan överlåtas, licensieras och pantsättas.

Ensamrätt till ett varumärke

Det finns flera möjligheter att få ensamrätt till ett varumärke. En svensk varumärkesregistrering ger dig ensamrätt till ditt varumärke i Sverige. Patent- och registreringsverket (PRV) är registreringsmyndighet för bl.a. varumärken i Sverige. Om du har lämnat in en svensk varumärkesansökan kan du också via PRV söka om internationell varumärkesregistrering hos World Intellectual Property Organization (WIPO) och på så sätt få ditt varumärke skyddat i en eller flera av de länder som är anslutna till det s.k. Madridprotokollet. En annan möjlighet är att ansöka om registrering av gemenskapsvarumärke som gäller inom hela EU. Gemenskapsvarumärke söker du direkt hos EG:s varumärkesmyndighet, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Mer information om Internationella registreringar och EG-varumärken hittar du under avsnittet Att söka varumärkesskydd i flera länder på PRVs hemsida www.prv.se. Enligt varumärkeslagen (1960:644) kan man i Sverige även få ensamrätt till inarbetade varumärken. Definitionen på ett inarbetat varumärke är att varumärket ska ha använts i sådan omfattning att det i en betydande del av omsättningskretsen blivit känt som en beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Vad innebär ensamrätten

Rätten till ett varumärke innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor eller tjänster, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt. En varumärkesregistrering i Sverige gäller i tio år och kan därefter förlängas för tio år i taget. Om en varumärkesansökan leder till att varumärket registreras gäller skyddet från den dagen ansökan lämnades in. Vid ett intrång i ensamrätten kan innehavaren väcka talan i allmän domstol mot den som gjort intrång. Domstolen har möjlighet att förbjuda fortsatt intrång och att utdöma skadestånd. I vissa fall kan intrånget leda till böter eller fängelse. Om ett registrerat varumärke inte använts under en sammanhängande femårsperiod kan registreringen på talan av annan hävas genom process i allmän domstol.

Vilka varumärken kan registreras

Varumärket ska ha särskiljningsförmåga. Enligt varumärkeslagen ska ett varumärke ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Det betyder att varumärket ska kunna särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra varor eller tjänster. Det är därför inte möjligt att få ensamrätt till ord som beskriver varorna/tjänsterna eller varornas/tjänsternas egenskaper.

Alla som säljer kaffe måste t ex ha möjlighet att använda ord som mörkrostat och bryggmalet i sin marknadsföring. Ett varumärke som däremot endast antyder vilka varor eller tjänster som tillhandhålls under det är registrerbart. I ett märke som innehåller flera delar, t ex flera ord eller både ord och figur, kan det finnas beståndsdelar som i sig själva inte är registrerbara. I sådana fall kan det uppstå tveksamhet om ensamrättens omfattning. Det kan därför krävas att sökanden avsäger sig ensamrätten till en beståndsdel i märket som saknar särskiljningsförmåga. Detta antecknas i registreringsbeviset i form av en s.k. disclaimer. I fall där det är uppenbart att en viss beståndsdel, t ex ett direkt beskrivande ord, inte omfattas av ensamrätten antecknas ingen disclaimer.

Vid bedömningen av märkets särskiljningsförmåga ska PRV även ta hänsyn till i vilken omfattning och under hur lång tid märket använts. Ett märke som inte har ursprunglig särskiljningsförmåga kan därför i vissa fall ändå registreras som varumärke om det i omsättningskretsen uppfattas som ett varumärke. Ett exempel på ett sådant märke är Word Perfect som varumärke för datorprogram.

Varumärket ska inte vara förväxlingsbart med andras kännetecken
Ett varumärke kan inte registreras om det är förväxlingsbart med någon annans tidigare sökta registrerade eller inarbetade firma eller varumärke. Ett varumärke får inte heller vara förväxlingsbart med en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke. Enligt varumärkeslagen är kännetecken förväxlingsbara om de avser varor/ tjänster av samma eller liknande slag. Som ett exempel kan nämnas att varumärket Nuvis för fotografisk utrustning av PRV bedömdes vara förväxlingsbart med varumärket Nuvista för datorer, kringutrustning till datorer och videoutrustning. PRV:s beslut överklagades till Patentbesvärsrätten som gjorde samma bedömning.

Andra hinder vid registrering av ett varumärke
Exempel på andra hinder mot varumärkesregistrering är:

Att ansöka om varumärkesregistrering

Information om hur du ansöker finns på PRVs hemsida www.prv.se

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se