Upphovsrätt

Vad är upphovsrätt

Upphovsrätt är de regler som ger en skapare av konstnärliga och litterära verk, musik, brukskonst, byggnadskonst, fotografier, datorprogram m.m. en ensamrätt att förfoga över dessa. I engelsktalande länder kallas upphovsrätt copyright. Upphovsrättslagen skyddar också det som i lagen kallas närstående rättigheter. Exempel på närstående rättigheter är: musikproducentens rätt till en skivinspelning, en dansares rätt till sitt eget framförande, regissörens rätt till ett framförande han regisserat. I vissa fall kan det finnas många rättighetshavare till ett verk. Bakom en skiva kan det finnas kompositör, textförfattare, sångare, musiker och producent. Alla har de skydd för sin ensamrätt enligt upphovsrättslagen.

Upphovsrätten är i Sverige ett helt formlöst skydd. Det innebär att det till skillnad från flertalet andra immaterialrätter inte behövs någon registrering. Skyddet uppkommer i och med att man skapat något skyddsvärt. Copyrightsymbolen © har ingen rättslig verkan i Sverige men kan tjäna som påminnelse om att verket är skyddat av upphovsrätt.

Vad skyddas av upphovsrätten

För att verk ska vara skyddsvärt ska det ha en viss originalitet. Originalitetskravet ser olika ut beroende på vilken sorts verk det gäller. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att upphovsrätten inte skyddar idéer utan bara själva uttrycket.

 • Litterära verk som romaner och dikter är skyddade av upphovsrätt, även översättningar och redigeringar kan skyddas av upphovsrätt. Journalistiska artiklar anses i allmänhet vara tillräckligt originella för att vara skyddade av upphovsrätt. Brev har i ett antal fall ansetts tillräckligt originella, men t.ex. recept anses i allmänhet inte vara skyddade av upphovsrätt.
 • I de konstnärliga verk som skyddas av upphovsrättslagen innefattas allt från skulpturer till enkla teckningar.
 • Ritningar kan skyddas av upphovsrätt. Skyddet gäller dock bara själva ritningen inte den utförda produkten.
 • Brukskonst kan t.ex. vara möbler, tygmönster etc. Även industridesign kan i vissa fall anses vara tillräckligt originell för att skyddas av upphovsrätt. Ett ganska nytt exempel på något som bedömts besitta tillräcklig originalitet för att utgöra brukskonst är elljusstaken "Elflugan".
 • Kläder är en annan produkt som ibland kan skyddas av upphovsrätt.
 • Även vissa leksaker har av svensk Forms Opionsnämnd ansetts skyddade av upphovsrätt.
 • Databaser och kataloger har ett speciellt skydd enligt 49 § i upphovsrättslagen vilket gäller i femton år.
 • Datorprogram skyddas enligt upphovsrättslagen.
 • Alla fotografier har skydd enligt upphovsrättslagen.
 • Lagen skiljer dock mellan fotografiska verk och fotobilder. Som fotografiska verk räknas de mer konstnärliga bilderna.
 • Upphovsrättslagen (URL) skyddar också utövande konstnärers framföranden av konstnärliga och litterära verk (regissörer och koreografer omfattas också av samma skydd) samt grammofonskivor, film, video och TV-sändningar (s.k. närstående rättigheter). Dessa har dock inte ett lika långtgående skydd som innehavarna av ovan angivna rättigheter.

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se