Föreningen grundad 14 mars 1995

 

Stadgar

(Antagna vid årsmötet 2000-03-16,

reviderade vid årsmötena 2006-03-23, 2007-03-27, 2009-03-30, 2011-03-22 och 2013-09-16)

 

§ 1. Målsättning och verksamhet
C 4 Idéforum är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden förening med syfte att stimulera och stödja idé- och uppfinnarverksamhet samt entreprenörskap och teknik i Kristianstad kommun med omnejd. Föreningen har sitt säte i Kristianstad.

Föreningen skall målmedvetet arbeta för:
att samla och sprida kunskap om uppfinnandets betingelser
att samla en kompetent uppfinnarkår för uppfinnandets utveckling och nyttiggörande i näringsliv och samhället i övrigt
att utgöra ett forum för idéutbyte och samverkan
att öka förståelsen om uppfinnandets betydelse som kulturmedel och tillväxtfaktor
att utveckla samverkan mellan uppfinnande, utbildning, forskning och näringsliv
att främja barns, ungdomars och studenters engagemang i uppfinnande, entreprenörskap, grundläggande teknik och teknisk utveckling
att förmedla kontakter mellan uppfinnare och företag för att stimulera såväl uppfinnarverksamhet som entreprenörsanda.

Detta nås genom
att ta upp, initiera, utveckla och fullfölja frågor av gemensamt intresse för uppfinnare/idéskapare
att ordna kurser, konferenser, föredrag, studiebesök och mässor
att vara kontakt och remissorgan
att ge uppfinnare/idékläckare ”första hjälpen” på dennes ”vandring” från idé till gångbar produkt på marknaden
att representera det samlade intresset för idé- och produktutveckling.
att skolklasser besöker verkstaden eller att vi besöker skolorna och ger undervisning i entreprenörskap och teknik
att anordna fortbildning för lärarkandidater och lärare i entreprenörskap och teknik
 
§ 2. Tillhörighet
Föreningen kan vara medlem i regionala, nationella och internationella organisationer vilka har samma syfte och ändamål som föreningen själv.
 
3. Struktur och organisation
Föreningen har i sig två huvudfunktioner:

- en föreningsfunktion för uppfinnare, människor med affärsidéer
samt för utvecklingsarbete med entreprenörskap och teknik i skola och utbildning

- en ideell funktion som erbjuder medlemskap för organisationer och företag, som på ideell bas vill främja uppfinnandets utveckling och nyttiggörande.

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.
 
§ 4. Medlemskap och avgifter
Medlem är efter anmälan och erlagd avgift:

- individuell medlem, dvs hedersmedlem och enskild person

eller

- juridisk medlem, dvs organisation eller företag som vill verka för 
  uppfinnandet, uppfinnarna, övrig innovativ verksamhet och dess
  nyttiggörande.

Medlemskap träder i kraft efter det att fastställd avgift erlagts.
Årsavgift ska vara erlagd senast den 31 januari för att man under samma år ska äga rösträtt vid årsmötet och extra årsmöten. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt.   
Avgiften för individuell medlem utgår med av årsmötet fastställt årligt belopp. Styrelsen kan besluta om nedsättning av årsavgiften.
Avgiften för juridisk medlem fastställs av styrelsen och skall vara en multipel av avgiften för individuell medlem.
 
§ 5. Medlems rättigheter och skyldigheter
Varje medlem, har efter att årsavgiften erlagts, inflytande på föreningen enligt dessa stadgar. Varje medlem är skyldig att respektera stadgarna.
Medlem, som otillbörligt utnyttjar andra medlemmars idéer, röjer dem för utomstående, eller på annat sätt visar sig ovärdig att kvarstå i föreningen, kan uteslutas efter beslut av styrelsen med kvalificerad majoritet (5/7).
Varje medlem äger en röst.
Individuell medlem kan genom fullmakt rösta för en annan individuell eller juridisk medlem.     
Juridisk medlem representeras av person från organisationen eller företaget. Denne skall uppvisa fullmakt underskriven av organisa-tionens/företagets firmatecknare samt bevittnad med minst två namn.
 
§ 6. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång om året senast den 31 mars. Styrelsen delger medlemmarna skriftlig kallelse till årsmötet senast 14 dagar före mötet.
 
Vid ordinarie årsmöte skall följande dagordning gälla:
 
1.              Årsmötet öppnas
2.              Val av mötesordförande och dito sekreterare
3.              Mötets behöriga utlysande
4.              Fastställande av röstlängd
5.              Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6.              Styrelsens verksamhetsberättelse
7.              Fastställande av resultat och balansräkning
8.              Beslut om disposition av årets resultat
9.              Revisionsberättelse
10.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.            Bestämmande av arvoden till förtroendevalda
12.            Val av
a) styrelseordförande för ett år
b) tre styrelseledamöter för två år
c) två revisorer för ett år
d) valberedning (2 personer) för ett år
13.            Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
14.            Motioner
15.            Verksamhetsplan och budget
16.            Övriga frågor som anmälts av styrelsen
17.            Årsmötet avslutas
 
Endast frågor som angivits i kallelsen får slutgiltigt avgöras av årsmötet.
Styrelsen äger rätt att kalla till extra årsmöte. För extra årsmöte gäller samma bestämmelser som för ordinarie årsmöte, dock anpassas dagordningen efter det behov som föreligger.
 
§ 7. Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedning är individuell medlem som erlagt årsavgift enligt § 4.          
 
§ 8. Styrelse
Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och ev övriga befattningshavare.
Mellan årsmötena är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Alla beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet, med undantag för beslut om uteslutning av medlem.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordförande jämte två ledamöter. Arbetsutskottet bereder ärenden i och för styrelsebeslut, samt verkställer beslut, som delegerats till detsamma samt ärenden av löpande karaktär.
Styrelsen avger årligen en skriftlig berättelse över föreningens verksamhet och handhar föreningens ekonomi under gemensamt ansvar.
För bedömning av idéer och uppfinningar kan styrelsen utse särskilda personer, även utanför styrelsen, att utgöra bedömningsråd. Rådets sammansättning kan variera beroende på idéns respektive uppfinningens art.
Såväl styrelsen som ledamöterna i rådet skall underteckna sekretess-förbindelse rörande all information om idéer och uppfinningar som erhålls genom föreningens verksamhet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst tre styrelseledamöter begär det.
 
§ 9. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av en av styrelsen, vid konstituerande styrelsemötet, utsedd ledamot.
 
§ 10. Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.
Två av föreningen valda revisorer har att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Revisorerna skall efter räkenskapsårets utgång avge undertecknad revisionsberättelse till årsmötet.
 
§ 11. Motioner
Alla röstberättigade medlemmar äger rätt att genom motioner utöva inflytande på föreningens verksamhet.
Motion skall, för att behandlas på nästkommande årsmöte, vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari samma år som ordinarie årsmöte. För beredning av inlämnade motioner ansvarar styrelsen.
 
§ 12. Föreningsmöten
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen senast sju dagar före mötet.
Val och andra frågor avgörs med enkel majoritet.
 
§ 13. Hedersmedlem
Årsmöte eller föreningsmöte kan på förslag från styrelsen utse särskilt förtjänt person, som främjat föreningens verksamhet, till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som individuell medlem.
 
§ 14. Ändring av stadgar
Förslag om ändring av föreningens stadgar kan ställas av endera enskild medlem eller föreningens styrelse på ett stadgeenligt utlyst föreningsmöte. Förslag från enskild medlem skall dock ha behandlats av styrelsen innan beslutet fattas.
 
§ 15. Föreningens upphörande
Förslag om föreningens upphörande kan endast ställas av föreningens styrelse på ett stadgeenligt utlyst föreningsmöte. Om mötet så beslutar skall detta beslut bekräftas av en 2/3 dels majoritet på nästkommande årsmöte innan upplösning.
 
Upplöses föreningen skall tillgångarna överlämnas till någon fond som har till uppgift att stimulera unga uppfinnare.