Policy

Verksamhetskrav

 • Verksamheten  ska  bedriva  aktiviteter  för  barn  och  ungdomar  på  deras  skoltid  enligt  resp elevers  och  lärares  önskemål.
 • Verksamheten  ska  ha  teknikinnehåll  samt  arbeta  med  entreprenörskap.  (se nedan)
 • Verksamheten  ska  genomsyras  av  ett  jämställdhets-  och  genusperspektiv.  Vi  ska eftersträva  att  minst  hälften  av  deltagarna  skall  vara  flickor. 
 • Vid  fritidsaktivitet  ska  handledartätheten  vara  hög  dvs.  minst  en  vuxen/5  barn.
 • Verksamheten  ska  arbeta  för  integration  och  mångfald.  (se nedan)
 • Verksamheten  ska  arbeta  systematiskt  med  hållbar  utveckling.  (se nedan)
 • Verksamhetens  lokaler  skall  vara  ändamålsenligt  och  arbetsmiljömässigt  säkert  utformade.
 • Verksamheten  ska  arbeta  systematiskt  med  att  förebygga  olyckor  och  tillbud  samt  ha  rutiner  för hantering  av  olyckor  och  tillbud  enligt  gällande  lagstiftning.
 • Arbetet  ska  ledas  av  en  verksamhetsledare  som  är  aktiv  i  verksamheten.
 • Handledare  från  verksamheten  ska  delta  i  nationella  och  regionala  fortbildningar  för  att upprätthålla  högsta  kvalitet  i  sitt  arbete.
 • Verksamhetsledaren  ska  rapportera  in  statistik  över  verksamheten  enligt  beställande förvaltnings  krav  samt  efter  varje  kalenderår  till  kommunstyrelsen.

 

Målsättning

 • väcka  intresse  för  och  utveckla  kunskap  om  teknik.
 • bredda  teknikbegreppet.
 • ge  deltagarna  ett  tekniskt  ordförråd.
 • ge  deltagarna  praktisk  erfarenhet  av  verktygs-  och  materialhantering.
 • stärka  deltagarnas  tekniska  självförtroende.
 • stärka  deltagarnas  entreprenöriella  egenskaper.
 • att  se  entreprenörskap  som  ett  förhållningssätt  och  att  tillämpa  det  i  verksamhetens  alla delar.

 

 Teknikinnehåll

 • Under  tiden  hos  oss  skapar  deltagarna  sig  en  egen  förståelse  för  teknik  och  hur  de  själva kan  använda  sig  av  teknik  i  olika  sammanhang.  Vi  använder  oss  av  ett  problemorienterat arbetssätt  för  att  uppnå  detta.
 • Deltagarna  lär  sig  grundläggande  tekniska  principer  och  mekanismer  och  att  känna  till tekniska  begrepp  och  uttryck.  De  utvecklar  en  kunskap  som  är  sammanhängande  och  kan överföra  denna  kunskap  till  nya  situationer  och  sammanhang.  De  får  visa  andra  och  sig själva  att  de  klarar  och  behärskar  delar  av  teknikområdet.  De  blir  sedda  och  ser  sig  själva som  kreativa  och  företagsamma.  När  deras  självkänsla  stärks  och  de  kan  se  fram  emot  nya spännande  möjligheter  –  då  fungerar  C4  Idéforum  som  bäst!
 • En  viktig  del  i  vår  verksamhet  är  att  lära  ut  hur  man  kan  åstadkomma  rörelser  med  hjälp  av mekaniska  och  elektroniska/digitala  metoder.  Rörelsen  har  alltid  haft  en  förmåga  att fascinera  och  fånga  vår  uppmärksamhet.  Nuförtiden  är  det  dock  sällan  vi  ser  eller  förstår sambandet  mellan  till  exempel  knappen  vi  trycker  på  och  det  som  sedan  händer.  Tekniken  är inkapslad  och  barnsäkert  försluten.  Andra  viktiga  funktioner  är  ljus  och  ljud.

 

Entreprenörskap

 • Entreprenörskap  för  oss  handlar  om  kreativitet,  skaparglädje,  nyfikenhet  och  upptäckarlust.
 • Detta  är  vad  hela  det  pedagogiska  konceptet  hos  oss  bygger  på.  Vårt  fokus  på entreprenörskap  ger  stöd  för  att  utveckla  deltagarnas  förmåga,  förståelse  och företagsamhet.  Våra  uppfinningar  och  innovationer  utgår  ofta  från  behov  vi  har  sett  i vardagen.  Med  stöd  och  uppmuntran  från  handledare  och  i  samverkan  med  andra  aktörer kan  man  gå  vidare  med  prototyputveckling  och  marknadsundersökning.
 • Vi  jobbar  med  deltagarnas  entreprenöriella  egenskaper  och  deras  ”ta-sig-församhet”.  Vi ser  entreprenörskap  som  ett  förhållningssätt  vilket  eftersträvas  i  verksamhetens  alla  delar.

 

Jämställdhets- och genusperspektiv

 • Ett  genusmedvetande  ska  genomsyra  vår  verksamhet.  Det  innebär  bland  annat  att handledaren  hela  tiden  är  uppmärksam  på  att  verksamheten  sker  på  individens  villkor oavsett  kön  vad  gäller  teknikuppfattning,  språkbruk,  val  av  övningar  och  material  samt  att handledaren  är  uppmärksam  på  att  fördela  sin  tid  på  samtliga  individer.  Det  kan  också  vara bra  att  ha  grupper  med  enbart  flickor  eftersom  det  visat  sig  gynna  flickornas  utveckling, både  vad  gäller  självförtroende,  lust  och  möjlighet  att  lära  sig.
 • Verksamhetens  personal  ska  så  långt  det  är  möjligt  bestå  av  hälften  män  och  hälften kvinnor.
 • Detta  ska  beaktas  vid  nyanställningar.  Vårt  personalarbete  ska  kontinuerligt  innehålla utbildning,  övningar  och  diskussioner  kring  olika  frågor  som  rör  jämställdhet/genus.

 

Integration och mångfald

 • C4  Idéforum  riktar  sig  till  alla  medborgare,  främst  barn  och  ungdomar,  oavsett  etnisk, kulturell  eller  social  bakgrund,  kön  eller  ålder.  Vi  ska  vara  tillgängliga  för  alla!  Vår  styrelse, ledningsgrupp  och  personalgrupp  bör  så  långt  det  är  möjligt  representera  samhället  i  övrigt.

 

Hållbar utveckling

 • Ett  viktigt  område  inom  tekniknischen  är  innovativ  miljöteknologi.  Här  kan  C  4  Idéforum  visa på  hur  man  med  hjälp  av  t  ex  solceller,  vindkraft  och  vätgas  kan  ta  tillvara  energi  och  på så  sätt  bidra  med  diskussionsverktyg  i  debatten  om  klimat-  och  miljöfrågor.
 • I  vår  verksamhet  ska  vi  värna  om  hållbar  utveckling,  exempelvis  genom: Rätt  materialval  vid  inköp  till  kurser  och  rätt  materialnyttjande  vid genomförande  av  aktiviteter. Adekvata  inköpsrutiner  och  avfallshantering. Ett  nyfiket  och  öppet  förhållningssätt  gentemot nya  rön  inom  hållbar  utveckling  och  miljöteknik.

 

Arbetsmiljöpolicy

En  god  och  säker  arbetsmiljö  är  en  viktig  strategisk  fråga  för C4 Idéforum.

Målsättningen  med  vårt  arbetsmiljöarbete  är  att  skapa  en  arbetsplats  som  upplevs utvecklande  och  stimulerande  för  alla  medarbetare.  Detta  uppnås  genom  att  integrera  hälsa och  säkerhet  i  allt  vi  gör,  uppmuntra  ledarskap  som  främjar  säkerhet  och  hälsa.  Genom  vårt friskvårdsarbete  stimuleras  och  skapas  förutsättningar  för  våra  medarbetare  att  främja  sin egen  hälsa.

Vi  formulerar  arbetsmiljömål  för  förbättringsarbetet  utifrån  den  egna  verksamhetens inriktning  samt  utifrån  våra  övergripande  arbetsmiljömål  och  –policy.

Vi  utvärderar  löpande  föreningens  insatser  inom  arbetsmiljöområdet  för  att  kunna  göra ständiga  förbättringar  i  det  dagliga  arbetsmiljöarbetet.

Stor  vikt  läggs  på  förebyggande  arbetsmiljöarbete,  vilket  sker  i  nära  samarbete  mellan ledning  och  medarbetare.

Lagstiftning  och  partsöverenskommelser  är  minimikrav.  Det  ligger  i  vårt  intresse  att upprätthålla  högre  standard  än  detta.

Ansvaret  återfinns  i  vår  policy  och  strategi.  Verksamhetsledaren  samordnar  och  driver  det löpande  arbetsmiljöarbetet  och  skapar  en  god  och  säker  arbetsmiljö  genom  medverkan  och delaktighet  från  medarbetarna.

Att  känna  motivation  för  sitt  arbete  är  grundläggande  för  en  god  hälsa.

 

Varje  medarbetare  inom  C  4  Idéforum  ska  därför  ges  förutsättningar  att:

-        Känna  till  verksamhetens  mål  och  vision

-        Förstå  sin  roll  och  betydelsen  av  det  egna  arbetet

-        Påverka  sin  egen  arbetssituation

-        Känna  ansvar  för  sin  uppgift  och  ha  de  befogenheter  som  krävs

-        Utveckla  sin  kompetens

-        Ta  ansvar  för  sin  egen  hälsa

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen  föreskriver  att  arbetsgivaren  skall  bedriva  ett  systematiskt  miljöarbete. Vi  är  skyldiga  att  fortlöpande  undersöka  arbetsmiljöförhållanden  och  att  göra  en  bedömning av  eventuella  risker  för  olycksfall  samt  fysisk  eller  psykisk  ohälsa.  Varje  medarbetare  har ett  stort  ansvar  i  detta  sammanhang.

Om  och  när  fall  av  ohälsa,  olycksfall  eller  allvarliga  tillbud  i  arbetet  inträffar,  skall orsakerna  utredas.  En  skriftlig  sammanställning  av  vad  som  inträffat  skall  årligen  göras. Ansvaret  åligger  den  medarbetare  som  delegerats  miljöansvaret  för  verksamheten  i  fråga.

Varje  år  ska  en  skriftlig  handlingsplan  upprättas  för  åtgärder  som  måste  tidsplaneras. Verksamhetsledaren  har  sedan  ansvar  för  att  handlingsplanen  följs.

Verksamhetsledaren  har  ansvar  för  de  specifika  miljöproblem  som  finns  lokalt  samt  för instruktion  och  utbildning  av  personalen.  Han/Hon  har  också  ansvar  för  att säkerhetsföreskrifter  utfärdas  och  efterlevs,  liksom  för  lokaler,  teknisk  utrustning  mm  där kontroll  sker  regelbundet  genom  skyddsronder.

 

C 4 Idéforum:s arbetsmiljöarbete

Vi  inriktar  oss  framför  allt  på  tre  områden  vad  avser  arbetsmiljöåtgärder, nämligen:

-        främjande/förebyggande  –  innan  något  hänt

-        rådgivande  –  då  något  är  på  väg  att  hända

-        behandlande  –  då  något  hänt

 

Främjande/förebyggande

Exempel  på  åtgärder:

På  föreningsnivå:

-        medarbetarna  ges  kontinuerligt  utbildning  för  att  klara  dagens  och morgondagens  arbetsuppgifter

-        organisationsförändringar  som  stimulerar  medarbetarnas

-        självständighet  och  utvecklingsmöjligheter

-        ett  ledarskap  med  fokus  både  på  effektivitet  och  medarbetare

-        successiv  förbättring  av  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet

-        skyddsronder

-        sjukfrånvaroanalyser

-        utbildning  i  arbetsmiljöfrågor  av  såväl  chefer  som  medarbetare

-        information

-        föreningspolicys  för  olika  arbetsmiljöproblem

 

På  individnivå:

-        stimulerande  arbetsuppgifter

-        utbildnings-  och  utvecklingsmöjligheter

-        friskvård

-        hälsoprofiler

-        regelbundna  besök  av  ergonomer  eftersträvas

-        synundersökningar  när  behov  föreligger

 

Rådgivning

Kan  äga  rum  vid:

-        personalproblem

-        teknisk  konsultation  vid  ombyggnader

-        ergonomisk  utformning  av  arbetsplatser

-        avtals-  och  lagfrågor

-        kontakter med myndigheter inom arbetsmiljöområdet

Behandling

Exempel på åtgärder är:

-        rehabiliteringsutredningar, förslag till åtgärder och genomförande

-        analyser av arbetsmiljöproblem och förslag till lösningar

-        åtgärder med anledning av tillbud eller inträffade arbetsskador