Designskydd

Vad är designskydd

Med designskydd menas en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning, särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material.
Någon skillnad på prydnads- och nyttodesign görs inte. Båda typerna kan skyddas. De produkter som avses är alla industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, inbegripet delar som ska monteras till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram.
Ett designskydd definieras i lagen som en produkts utseende. När vi talar om designskydd är det frågan om ett rent form- eller utseendeskydd, inte ett skydd för bakomliggande tekniska idéer eller funktioner.
En produkt som, genom att den är sammansatt av flera utbytbara beståndsdelar, kan tas isär och på nytt fogas samman, kallas sammansatt produkt. En beståndsdel till en sammansatt produkt kan endast skyddas om den är synlig vid normal användning. Ornament bedöms som en produktdel och är en fristående fantasiskapelse som används till dekorering av olika slags produkter, t.ex. dekoren på hushållspapper, tyger, tapeter m.m. Det kan vara en ytdekor eller en relief. Även tredimensionella dekorer kan ibland skyddas som ornament, t.ex. stuckaturimitationer.

Att ansöka om designskydd

Information om hur du ansöker finns på PRVs hemsida www.prv.se

Nyhetsfrist

Nyhetsfristen innebär att formgivaren inte behöver gå miste om sitt skydd trots att det har offentliggjorts av formgivaren själv innan ansökan lämnades in, förutsatt att ansökan lämnas in inom 12 månader från att designen gjordes offentligt. Det kan vara av vikt att säkerställa bevisning för tidpunkten när designen offentliggjordes.

Skyddstid och förnyelse

Skyddstiden är maximalt 25 år. En designskyddsregistrering gäller för en eller flera femårsperioder, räknat från den dag då ansökan om registrering gjordes. Sökanden kan vid ansökningstillfället ange hur många perioder registreringen ska gälla eller välja att stegvis förnya vid varje periods utgång. För mönster som avser en beståndsdel, som används för att reparera en sammansatt produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende (s.k. reservdelar), gäller registreringen aldrig för mer än högst tre femårsperioder, dvs sammanlagt 15 år.

Vid själva registreringstillfället gör PRV dock ingen prövning om registreringen maximalt kan vara 15 eller 25 år, dvs. PRV prövar inte om beståndsdelen i fråga är en s.k. reservdel eller inte.

Oregistrerat designskydd inom EU

En oregistrerad design är skyddad inom hela EU under 3 år från den dag då det publiceras. Skyddet är ett rent kopieringsskydd, vilket innebär att det är mer begränsat än det registrerade skyddet.

 

Källa: Svenska uppfinnareföreningen, www.uppfinnare.se , www.innovationonline.se